Rezultaty

Na tej stronie można znaleźć materiały (rezultaty), które są – lub będą – dostępne do pobrania.
Kliknij wybrany rezultat projektu, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.

WP1 - Ramy i specyfikacje

D1.1 (UREAD, M6): Raport na temat potrzeb rolników i określenie ram narzędzi wspierających podejmowanie decyzji

Mapowanie potrzeb rolników w zakresie upraw, zapotrzebowania na energię itp. oraz ogólne wytyczne dotyczące opracowania Narzędzia Wspomagania Decyzji

Pobierz plik

D1.2 (UCSC, M6): Raport dotyczący specyfikacji demonstracji

Informacje dotyczące specyfiki terenowej oraz charakterystyki gleb w lokalizacjach demonstracyjnych, wymagania techniczne i specyfikacje dotyczące konfiguracji technologii energii odnawialnej, umożliwiające sprawne demonstracje

Pobierz plik

D1.3 (UFZ, M6): Raport z analizy ram regulacyjnych

Przegląd literatury mający na celu uzyskanie ogólnego spojrzenia na ramy polityki w UE oraz rodzaje instrumentów politycznych.

Pobierz plik

WP2 – Opracowanie protokołów rolniczych bazujących na odnawialnych źródłach energii

D2.1 (MITIS, DEM, SEN, M12): Szczegółowy projekt mikroturbiny micro-20

D2.2 (MITIS, DEM, SEN, M24): Szczegółowy projekt systemu opartego na mikroturbinie ORC micro-20

D2.3 (AU, M9): Protokół upraw dla regionu atlantyckiego

Wybrane właściwe uprawy do duńskiej demonstracji

Pobierz plik

D2.4 (UCSC, M9): Protokół upraw dla regionu śródziemnomorskiego

Wybrane właściwe uprawy do demonstracji we Włoszech oraz dobre praktyki fermentacji beztlenowej

Pobierz plik

D2.5 (INA, M9): Protokół dobrych praktyk postępowania z już istniejącymi strumieniami pozostałości pożniwnych i wykorzystania pofermentu

Protokół przetwarzania biomasy resztkowej i dobre praktyki odzyskiwania składników odżywczych

Pobierz plik

D2.6 (UCSC, M12): Studium modelowania w celu optymalizacji projektowania systemów agrofotowoltaicznych i zarządzania nimi

W ramach badań prowadzonych na gospodarstwach rolnych we Włoszech i Danii zostaną zbadane: 1) metody produkcji energii elektrycznej niezbędnej do wytwarzania biometanu poza siecią; 2) możliwości rozwoju agrofotowoltaiki na średnią i dużą skalę (20 ha i więcej) w celu zwiększenia potencjału energii odnawialnej na poziomie gospodarstwa oraz dostarczania energii elektrycznej do sieci.

Pobierz plik

WP3 – Demonstracja zoptymalizowanych łańcuchów wartości

D3.1 (AU, M40): Wyniki demonstracji w Danii i zalecenia

Results of the demonstration (incl. conclusion from soil and biodiversity analyses) and recommendations for the best implementation of such a system in modern Danish agriculture (as well as in other EU regions)

Pobierz plik

D3.2 (UCSC, M40): Wyniki demonstracji we Włoszech i zalecenia

Wyniki demonstracji (w tym wnioski z analiz gleby i różnorodności biologicznej) oraz zalecenia dotyczące najlepszego wdrożenia takiego systemu we współczesnym rolnictwie włoskim (a także w innych regionach Europy)

Pobierz plik

D3.3 (INA, M40): Wyniki demonstracji w Belgii i zalecenia

Wyniki demonstracji i zalecenia dotyczące najlepszego wdrożenia takiego systemu we współczesnym rolnictwie belgijskim (a także w innych regionach UE)

Pobierz plik

WP4 – Ocena i optymalizacja łańcuchów wartości

D4.1 (UFZ, M42): Analiza zrównoważonego rozwoju łańcuchów wartości

Analiza cyklu życia, Analiza techniczno-ekonomiczna i Analiza społeczno-środowiskowa trzech przedstawionych łańcuchów wartości

Pobierz plik

D4.2 (UFZ, M42): Zalecenia dla polityków, dotyczące energii odnawialnej dostosowanej do zrównoważonego rolnictwa

Przegląd prawodawstwa i zaleceń dotyczących działań politycznych mających na celu przezwyciężenie „wąskich gardeł”

Pobierz plik

D4.3 (UREAD, M42): Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji o otwartym dostępie

Trójfazowe narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji (MOOC, narzędzie audytowe, narzędzie do transformacji gospodarstwa rolnego) o otwartym dostępie online

Pobierz plik

WP5 – Zdobycie rynkowej akceptacji dla rozwiązań z zakresu energii odnawialnej

D5.2 (IUNG, M42): Sprawozdanie z działań replikacyjnych przeprowadzonych w Polsce, Włoszech i Islandii

Kroki mające na celu wdrożenie możliwych łańcuchów wartości i wykorzystanie zademonstrowanych technologii

Pobierz plik

WP6 - Komunikacja, rozpowszechnianie i strategie wykorzystania

D6.1 (WBA, M6): Plan rozpowszechniania i wykorzystania, łącznie z działaniami komunikacyjnymi

Plan ten określa cele i narzędzia rozpowszechniania, wykorzystania i komunikacji, skierowane do wcześniej określonej grupy odbiorców, a także główne przesłania, które należy przekazać, oraz strategię przezwyciężenia barier, które mogą mieć na nich negatywny wpływ

Pobierz plik

D6.2 (WBA, M42): Plan działania dotyczący dalszego wykorzystania zademonstrowanych rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii

Identyfikacja strategii zapewniających wprowadzenie na rynek różnych wyników projektu oraz planu działania w kierunku wyższego poziomu gotowości technologicznej

Pobierz plik

WP7 – Zarządzanie projektami i etyka

D7.2 (INA, M6): Plan zarządzania danymi

Plan ten będzie zawierał wszystkie zasady dotyczące zarządzania danymi i będzie zgodny z zasadami FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable)

Pobierz plik

Publikacje

Nasza pierwsza publikacja będzie wkrótce dostępna do pobrania.

Komunikaty

Zachęcamy do komunikowania się na temat VALUE4FARM i wsparcia w celu zwiększenia widoczności wpływu naszego projektu!
Do Państwa dyspozycji są następujące materiały komunikacyjne:

Poster V4F

Pobieranie pliku

Roll-up V4F

Pobieranie pliku
pl_PLPolish